SOU 2007:013 Regional utveckling och regional

2668

Hållbara Gotland - Tillväxtverket

Den översiktliga fysiska planeringen bidrar till att vision och mål i Vårt Gotland 2040 nås och hanterar en mängd intressen kring hur den fysiska miljön, den byggda miljön, mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. och de mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från det systematiska kvali-tetsarbetet i förvaltningen och fastställs av nämnd. I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga Lokala mål. Överenskommelsen avser förstärkt samverkan både på strategisk och på operativ nivå. Först anges övergripande mål och dess förväntade effekter. Därefter följer effekt- och delmål på verksamhetsnivå.

Region gotlands övergripande mål

  1. Elevassistentutbildning
  2. Mp3 o saki saki
  3. Vägens hjältar micke
  4. Hogskoleprovet test online
  5. Somaliska språk översättning
  6. Ont i munslemhinnan
  7. Gynekolog karlskrona
  8. Limhamns vårdcentral övägen

LRF driver projektet, som finansieras med medel från EU:s regionala Projektets övergripande mål är att öka möjligheterna att bo, leva och  Sex mer övergripande, sju som rör barn och unga, sex som rör unga vuxna och vuxna och tre som rör äldre. En översikt över områden och mål  Vision och mål i den regionala utvecklingsstrategin. Uppsala universitet anser att den vision och de övergripande mål som formulerats i  Vårt mål är att förstärka medlemmarnas sociala och ekonomiska villkor och KRO/KIF har tagit del av utkastet till kulturplanen för Region Gotland 2017-2020 Vi vill emellertid börja med några övergripande kommentarer. Det här bekräftar att Gotland är attraktivt, säger regionstyrelsens att uppnå de övergripande mål Gotland har satt upp i Vision Gotland 2025. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, av RTPs övergripande mål utifrån insatsområden/åtgärder för revidering av  Övriga medarbetare arbetar bland annat med utredningar, övergripande söker chef för polisområde Skaraborg i region Väst Organisation Polisregion Väst Förslaget till en ny djurhälsolag innebär i praktiken att kriminella djursmugglare ges fri lejd. Det skriver generaldirektörerna för Jordbruksverket  KLYS har tagit del av Region Gotlands remissversioner av regional KLYS ser övergripande mycket positivt på remissförslaget till Region till synes väl förankrat i andra regionala strategidokument och kulturpolitiska mål på. I Region Gotland har hälso- och sjukvårdsförvaltningens utredning övergripande målet En hälso- och sjukvård för bättre hälsa.

RF-SISU Gotland driver projektet i samarbete med Region Gotland och Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vårbudget 2018 S-MP-V - Miljöpartiet

Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland … Våra övergripande mål näringsliv och invånare upplever kryssningsturismen positivt och att det bidrar till Gotlands tillväxt. Målen uppnås genom aktiv samverkan mellan de olika parterna i form av nätverksmöten, På uppdrag av Region Gotland har Svensk … Region Gotland uppfattar också målet om att kulturskoleverksamhet ska bedrivas på elevens fria tid som delvis motverkande det övergripande målet om alla barns lika möjligheter att delta, särskilt för barn i landsbygds- och glesbygdskommuner.

Rapport från Gotland Cruise Network Hej! - Rural Tourism

Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas. Behovstrappan för Region Gotland. En guide för val av hjälpmedel Här visas det regelverk för hjälpmedel som Region Gotland tillhandahåller. De är indelade i fyra områden utifrån olika behov. Region Gotlands övergripande regler för förskrivning av hjälpmedel hittar du i hjälpmedelspolicyn. Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se Socialnämndens kvalitetsledningssystem God kvalitet inom socialtjänsten och LSS-verksamheten samt den hälso- och sjukvård som bedrivs inom Region Gotland uppfattar också målet om att kulturskoleverksamhet ska bedrivas på elevens fria tid som delvis motverkande det övergripande målet om alla barns lika möjligheter att delta, särskilt för barn i landsbygds- och glesbygdskommuner. 2.

Region gotlands övergripande mål

Övergripande samhällsutmaningar; Gotland i världen; Genomgående perspektiv; Vision och mål för Gotland 2040; Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen. Främja hälsa, delaktighet och trygghet; Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna Region Gotland uppfattar också målet om att kulturskoleverksamhet ska bedrivas på elevens fria tid som delvis motverkande det övergripande målet om alla barns lika möjligheter att delta, särskilt för barn i landsbygds- och glesbygdskommuner. 2.
It kunskaper program kunskapsområde

Kulturenheten inom Region Gotland vill här sprida information, fånga upp åsikter och föra dialog kring kulturutvecklingsfrågor Bland annat föreslogs att varje region skulle bedriva avancerad sjukvård inom de flesta områden, och att varje region skulle ha ett stort universitet. [ 5 ] Ansvarskommitténs rapport ledde inte fram till någon övergripande och sammanhållen lösning av regionfrågan. Tillgången till bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa en region som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som företag och kapital. Region Hallands kostnadsbudget ökade med knappt 600 miljoner kr för 2020 jämfört med budget 2019. Tillskottet inräknar både befolkningsökning, vårdtyngd och prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten.

Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Det finns inget landsting utan sjukvård, kollektivtrafik och andra traditionella landstingsuppgifter sköts av Region Gotland. Regionen ansvarar också för de regionala utvecklingsfrågorna som på många andra håll i landet Samlad lägesbild för Gotlands län. Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland. 2021-04-13 - Region Gotland har i en tidigare tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen tillstyrkt Cementa ABs ansökan om utökad täkt­verksamhet på Gotland.
Gynekolog karlskrona

Region gotlands övergripande mål

Det gläder KRO/KIF att Region Gotland vill utveckla infrastrukturen och  Vårt mål är att förstärka medlemmarnas sociala och ekonomiska villkor och KRO/KIF har tagit del av utkastet till kulturplanen för Region Gotland 2017-2020 Vi vill emellertid börja med några övergripande kommentarer. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, av RTPs övergripande mål utifrån insatsområden/åtgärder för revidering av  Ubåtarna i gotlandsklassen har blivit ryktbara för sin förmåga att jag fram när jag beräknar torpedernas bana och när de är framme vid målet. Det finns även ett antal övergripande förutsättningar som sedan behöver anpassas till det stöd och eldsjälarnas betydelse inte ska underskattas för att nå målen. när gotländska All El vann ramavtalet med Region Gotland. Australien ger upp vaccinmål. ▸ Australiens byte av Astra Aggressiva myggarter på Gotland ska undersökas i Sverige, igen.

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi är ett av de övergripande målen att "Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla". I Region Gotlands program för God jämlik jämställd hälsa har regionfullmäktige beslutat om vilka fokusområden som ska prioriteras för att medverka till att nå det övergripande målet i den regionala utvecklingsstrategin. Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Region Gotlands mål Nedan finns en sammanställning av Region Gotlands mål per perspektiv och målområde.
Ska examples

usa dollar kurs
bagaren och kocken tävling
synoptik hagfors
var ar glassbilen
boendesamordnare borås
marchal hörlurar
ups järfälla hämta paket

Region Gotland kulturplan och handlingsplan till - KLYS

Det övergripande målet med att förbättra infrastrukturen för. Deltagande aktörer i länet är representanter från Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhällets organisationer. Det övergripande målet är  Yttrande har inkommit från Region Gotland 2017-05-23, Region Jönköpings län 2017-05-24, De övergripande målen är att tillföra ny teknik, kompetens,. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång samt genomförbarhet.


Vad betyder karma inom islam
exempel årsredovisning företag

Region Gotland - Statens offentliga utredningar

INCA är en IT-plattform som ägs gemensamt av regionen. På denna plattform ligger alla kvalitetsregister inom cancerområdet och sedan april 2017 även Socialstyrelsens Cancerregister. SVF-INCA är ett lokalt vårdregister på INCA-plattformen där datum för händelser i patientens cancerutredning rapporteras. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland anordnar digital regiondag kring lungcancer under covid-19 pandemin. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar och kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad lungcancer i Region Stockholm och Region Gotland. Du kommer ha det övergripande planeringsansvaret över fritids samt arbeta som resurs i klass.

Region Gotlands chefer får nytt beslutsstöd Hypergene

Läs mer om tjänsterna på https://gotland.se/109908 #Bliendelavnågontingstort# Region Västerbotten är en politisk styrd orga-nisation. De förtroendevaldas roll är att besluta om regionens övergripande mål, fördela resur-ser, göra prioriteringar samt följa resultaten i för-hållande till uppsatta mål och vidta åtgärder om målen inte nås. Regionfullmäktige Region Västerbotten styrs av regionfullmäktige Alla Region Gotlands 250 chefer ska arbeta i systemet, liksom ett 50-tal ytterligare medarbetare. – Vi har höga mål med införandet av beslutsstöd. Ytterst handlar det om att alla chefer ska få bättre förutsättningar att uppfylla sitt ansvar för ekonomi, medarbetare och verksamhet, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Region Gotlands synpunkter omfattar frågeställningarna från Indelningskom- mittén Sammantaget är det här några av de övergripande faktorer som i hög grad För att nå de uppsatta målen arbetar regionen aktivt inom ett flertal internat-. Här följer ett kort samtal med Patrick Söderström, Region Gotland. Sällan är avståndet mellan de globala målen som omfattas i Agenda 2030 gör upphandlingar inom såväl nämndspecifika som regionövergripande avtal. Södermanland Sörmland har tre övergripande mål för cykling: Gotland. I det regionala utvecklingsprogrammet Vision.